Customer Journet wethinknext

Published Oct 09, 20
6 min read

Waardepropositie Canvas Model

41 4. 4. CONCLUSIE ........................................................................................................................... 42 5 NIEUW BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER ....................................................... 43 5. 1. SWOT-ANALYSE HUIDIG BUSINESSMODEL ....................................................................... 43 5. 2. KLANTWAARDEN CENTRAAL BINNEN DE NIEUWE kpi‟S ................................................... 4545. 3. FRESHWATCHING SUCCESFACTOREN BUSINESSMODEL ............. wat is waardepropositie wethinknext.com.................................. 46 5. 4. AANGEPAST BCM WINKELVASTGOEDBELEGGER ............................................................ 47 5. 5. CONCLUSIE ........................................................................................................................... 52 6 BUSINESSMODEL WINKELCENTRA IN DE PRAKTIJK ................................................................

1. OPZET VAN HET EMPIRISCH ONDERZOEK ........................................................................ 54 6. 2. UITKOMSTEN EMPIRISCH ONDERZOEK ............................................................................ 56 6. 3. ANALYSE TOEKOMSTIG BUSINESSMODEL WINKELVASTGOED ...................................... 60 6. 4. CONCLUSIE ........................................................................................................................... 62 7 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN ............................................................................................. 63 7. 1. CONCLUSIE ........................................................................................................................... 63 7. 2. AANBEVELINGEN .................................................................................................................. 65 APPENDIX 1: BEGRIPPENLIJST ...................................................................................................... 67 APPENDIX 2: THEORETISCH KADER STRATEGIE ........................................................................

72 APPENDIX 4: INTERVIEWS INZAKE WIJZIGEN BUSINESSMODEL ............................................... 74 APPENDIX 5: CASESTUDIES ........................................................................................................... 79 APPENDIX 6: INTERVIEWS GEWIJZIGD BUSINESSMODEL .......................................................... 89 APPENDIX 7: INTERVIEW BANCAIRE SECTOR ........................................................................... 110 APPENDIX 8: LITERATUURLIJST .................................................................................................. 1135MANAGEMENTSAMENVATTING Het functioneren van de winkelvastgoedmarkt staat onder druk. Door decennia lang winkelmeters toe te voegen aan een stabiliserende markt in combinatie met de toegenomen concurrentie dankzij de komst van internet, is er sprake van een verzadigde markt.

Waardepropositie MakenWaardepropositie Betekenis

De winkelvastgoedmarkt was namelijk met name gericht op de financiële optimalisatie van een vastgoedproduct. Ontwikkelaars realiseerden telkens winkelcentra, welke langjarig verhuurd werden aan filiaalbedrijven, omdat dit optimaal voldeed aan de vraag vanuit de financiële markt. Er was een grote vraag naar centr met langjarige stabiele huurinkomsten van huurders met weinig risico ten aanzien van hun continuïteit.

Hij bepaalt tegenwoordig zelf waar, wanneer en bij wie hij zijn aankopen doet. Het invullen van de aanwezige behoefte op de juiste plek op het juiste moment wordt nu gevraagd vanuit de vraagzijde en niet een stralende stapel stenen. Het businessmodel van een winkelvastgoedbelegger, dat decennia lang met name gericht was op de financiële optimalisatie van een vastgoedproduct, staat hieronder onder druk.

Wat Is De Waardepropositie

Het huidige businessmodel is middels het Business Canvas Model (BCM), uitgewerkt (zie figuur A). Volgens het BCM bestaat elk businessmodel uit negen bouwstenen, die het proces van waardecreatie beschrijven. wat is waardepropositie wethinknext.com. Huurprijsverhogingen, langjarige huurcontracten met name filiaalbedrijven en het toevoegen van extra meters waren de financiële key performance indicators (KPI's) onder het investeringsgedreven businessmodel om de belangrijkste klant, de aandeelhouder, tevreden te stellen.

Het fysieke winkelcentrum heeft hierdoor haar monopoliepositie verloren, waardoor huurprijzen onder druk staan en de leegstand toeneemt. waarde propositie. Het huidige businessmodel is niet in staat om de door de consument gewenste waardepropositie aan te bieden. Van belang hierbij is dus om in het businessmodel van een winkelvastgoedbelegger de juiste KPI's als uitgangspunt te nemen (wat is waardepropositie wethinknext.com).

Op basis van deze ontwikkelingen kan bepaald worden, wat de juiste KPI's voor de uiteindelijke aan te bieden waardepropositie zijn (wat is waardepropositie wethinknext.com). Op de retailmarkt blijkt dat niet alleen de winkelvastgoedbelegger, maar ook de retailer druk bezig is met zijn businessmodel. Doordat de omzetten onder druk staan als gevolg van technologische, demografische en economische ontwikkelingen en de consument de macht over heeft genomen van de retailer, moet de retailer in klantbehoefte in plaats van producten gaan denken.

Voorbeeld Waardepropositie CanvasSymbolische Waarde

Van belang hierbij te constateren is dat de fysieke winkel altijd een zeer belangrijke rol blijft spelen in het businessmodel van de retailer. Echter met name de samenwerking- en afrekenmethodiek met de winkelvastgoedbelegger, waarbij het aanbieden van de juiste waardepropositie centraal dient te staan, is een gewenste aanpassing in het BCM van een fysieke retailer.

De behoeften van de consument zijn gewijzigd, waardoor oude uitgangspunten als prijs, aanbod, keuze, service en gemak onvoldoende onderscheidend zijn geworden. Deze functionele klantwaarden worden meer en meer vervangen door emotionele (herkenning, erkenning en beleving) en sociale klantwaarden (ontmoeten). Sociale en emotionele klantwaarden hebben in het aanbod van de retailer en winkelvastgoedbelegger onvoldoende centraal gestaan.

Waardepropositie Betekenis

Het huidige businessmodel is hiertoe niet in staat. Uit de confrontatie tussen het huidige businessmodel en de geconstateerde ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde blijkt namelijk dat, dit de verkeerde KPI‟s als uitgangspunt heeft. Aangezien consumenten meer besteden in winkelcentra als zij zich hier thuis voelen, dient klanttevredenheid als één van de belangrijkste KPI‟s centraal gesteld te worden.

Kwantitatieve KPI‟sKwalitatieve KPI‟sNet Rental Income (NRI)Klanttevredenheid (Net Promotor Score)Andere inkomstenBezoekersaantal online en offlineVloerproductiviteit huurdersBezoekfrequentieHuisvestingsquote (% aan huisvestingslasten van de omzetGemiddelde bestedingBezettingsgraadGemiddelde bezoekduurMerkwaardeGemiddeld aantal bezochte winkels Figuur B. Nieuwe KPI‟s winkelvastgoedbelegger7Van belang is om op basis van deze nieuwe KPI‟s het BCM vorm te geven en om de klantbehoefte middels een waardepropositie centraal te stellen in het BCM.

Klantbeleving en –waardering creëren is hierbij van essentieel belang. Dit uitgangspunt inclusief de vastgestelde waardepropositie dient doorgevoerd te worden binnen alle overige bouwstenen van het BCM. Indien er geen sprake is van een optimale alignment, zal de beloofde waardepropositie niet waargemaakt kunnen worden. Op basis van de invulling van de negen bouwstenen van het BCM blijkt dat het belang van de “hardware” (stenen) verschuift naar de “software” (met name marketing).

Waardepropositie VoorbeeldWaarde Propositie
Voorbeeld Waardepropositie CanvasBetekenis Waardepropositie

Ook de bancaire sector ziet de noodzaak tot aanpassing binnen het BCM. Maar net als de overige stakeholders vinden ze dat de winkelvastgoedbelegger het platform moet creëren, waarbinnen de retailer optimaal in staat is om zijn rol binnen de waardepropositie richting de uiteindelijk klant, de consument, in te vullen. Het optimale BCM hiervoor wordt in figuur C weergegeven.

Hier is de retailer en aandeelhouder vervangen door de consument als klant en wordt er voor de klant ook een waardepropositie gecreëerd, die doorwerkt in alle bouwstenen. Dit heeft met name gevolgen voor de organisatie, de samenwerking met partners en het verdienmodel van de winkelvastgoedbelegger. Alles dient het teken te staan van het creëren van de gewenste kwaliteit voor de consument.

Definitie Waardepropositie

Ook dienen er meer partners gezocht worden, waarbij er een andere samenwerkingsvorm met de retailer gekozen dient te worden dan het huidige vaak eenzijdige contract opgelegd vanuit de belegger. Het verdienmodel zal ook in het teken staan van het leveren van kwaliteit aan de klant. Dit betekent investeren in klanttevredenheid aan de voorzijde, wat moet leiden tot winstmaximalisatie.

Kortom in alle bouwstenen van het BCM van de winkelvastgoedbelegger zullen wijzigingen doorgevoerd worden. Uit de praktijktoets blijkt bovendien dat bijna alle stakeholders op de winkelvastgoedmarkt hier op dit moment voor openstaan, aangezien zij ook inzien dat voortgang op de huidige wijze niet mogelijk is vanuit het oogpunt van de consument.

Aangepast businessmodel winkelvastgoedbelegger op basis van het Business Canvas Model91 INLEIDING 1. 1 AANLEIDING Decennia lang heeft het Nederlandse winkellandschap in het teken gestaan van het toevoegen van winkelmeters op grote schaal. Beleggers en ontwikkelaars zijn met name bezig geweest met de financiële optimalisatie van hun producten. Schaalvergroting, huurverhogingen, toevoegen filiaalbedrijven en langjarige huurcontracten stonden hierbij centraal.

Nieuwe drijfveren aan de vraagzijde en nieuwe keuzemogelijkheden aan de aanbodzijde zorgen dat de rol van het winkelvastgoed onder druk staat. Met name de opkomst van het online winkelen heeft het koopgedrag van de consument veranderd, waardoor de ruimtelijke en kwantitatieve criteria minder relevant zijn geworden (Nozeman, 2012). Dit heeft geleid tot een geheel nieuw retaillandschap (Molenaar, 2013).

Samenstelling van het nieuwe retaillandschap (Molenaar, 2013)Online winkelen doorbreekt namelijk een groot aantal barrieres van het fysieke winkelen. De belangrijkste is dat de consument niet meer tijdens openingstijden van de winkel naar het product toe hoeft, maar dat het product naar de consument wordt gebracht en dat hij het 24/7 kan bekijken en bestellen - waardepropositie en positionering.

More from Coach

Navigation

Home

Latest Posts

Definitie Waardepropositie we think next

Published Oct 23, 20
6 min read

Waardepropositie Voorbeeld we think next

Published Oct 22, 20
6 min read

Samenwerken Binnen Een Team

Published Oct 20, 20
6 min read